ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચાલતા હોમ લર્નિંગ ના ધોરણ એક થી ધોરણ ૧૨ સુધીના પ્રથમ સત્ર તથા બીજા સત્રના તમામ વિડીયો એક જગ્યાએ જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક.

 ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચાલતા હોમ લર્નિંગ ના ધોરણ એક થી ધોરણ ૧૨ સુધીના પ્રથમ સત્ર તથા બીજા સત્રના તમામ વિડીયો એક જગ્યાએ જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક.

ધોરણ મુજબ તમામ વિડીયો જોવા માટે નીચે લીંક આપી છે.


ધોરણ-1 થી 2 તમામ.


ધોરણ-1ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-2ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-3 થી 5 તમામ.

ધોરણ-3ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-4ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-5ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


ધોરણ-6 થી 8 તમામ.

ધોરણ-6ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-7ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-8ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.ધોરણ-9 થી 10 તમામ.


ધોરણ-9ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-10ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.ધોરણ-11 થી 12 તમામ.


ધોરણ-11ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


ધોરણ-12ના વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

https://www.techvechpro.com/2021/04/home.htmlકોરોના મહામારી જેવા સમયમાં બાળકો ઘરે બેસીને શીખી શકે તે માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક તમામ મિત્રોને મોકલશો.


ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચાલતા હોમ લર્નિંગ ના ધોરણ એક થી ધોરણ ૧૨ સુધીના પ્રથમ સત્ર તથા બીજા સત્રના તમામ વિડીયો એક જગ્યાએ જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક.


વિદ્યાર્થીઓ પોતાના વનો તમામ વિષયનો અભ્યાસ ઘેર બેસીને કરી શકે તે માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર તથા ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા અનોખી પાસે બાળકોને તમામ વિશે ના દરેક દરેક એકમ જણાવો સાથી સાધનોથી અનેક પ્રયોગો થી અનેક નામથી ગુજરાતના નિષ્ણાત શિક્ષકો દ્વારા ecap આગવી પહેલ કરી ઘરે બેસીને તમામ વિશેનો અભ્યાસ કરી શકે તે માટે હું ના વિડીયો ચાલુ કરવામાં આવેલ છે જે દરેકે દરેક વિડીયો અહીંયા થી તમે જોઈ શકશો આ વિડીયો પ્રથમ સત્ર તથા દિતિય સત્ર ના તમામ વિષય ના તમામ પાઠના છે માટે દરેક ને જાણ કરો.હોમ લોન ધોરણ એક ના તમામ વિડિયો homeland ધોરણ બે ના તમામ વિડિયો અહીંથી જોવા મળશે.ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા હુમલાની ના વિડીયો દીક્ષા એપ્લિકેશન ઉપર તથા youtube ઉપર તથા દૂરદર્શન ઉપર સમય પ્રમાણે દરરોજ પ્રસારિત કરવામાં આવે છે રજાના દિવસ સિવાય દરેક દિવસે બાળક ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરી શકે છે બાળક જોઈને ટીવી દ્વારા મોબાઈલ દ્વારા કે દીક્ષા એપ્લિકેશન દ્વારા શીખતો હોય લાંબા ગાળા સુધી યાદ રહી જાય છે અને હાહુ લઇને ના વિડીયો બાદ તેના ટેસ્ટ પણ લેવામાં આવે છે જે તમારા બાળકો નું મુલ્યાંકન પણ થઈ શકે છે માટે કોરોના મહામારી જેવી પરિસ્થિતિમાં પણ બાળકો ભણી શકે તે માટે ઉત્તમ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચાલતા હોમ લર્નિંગ ના ધોરણ એક થી ધોરણ ૧૨ સુધીના પ્રથમ સત્ર તથા બીજા સત્રના તમામ વિડીયો એક જગ્યાએ જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક.

ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચાલતા હોમ લર્નિંગ ના ધોરણ એક થી ધોરણ ૧૨ સુધીના પ્રથમ સત્ર તથા બીજા સત્રના તમામ વિડીયો એક જગ્યાએ જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR