નોવેલ કોરોના વાઈરસ ( Covid - 19 ) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત તેમજ બીઆરસી / સીઆરસી / યુઆરસી કો - ઓર્ડિનેટરની કામગીરી બાબત

નોવેલ કોરોના વાઈરસ ( Covid - 19 ) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત તેમજ બીઆરસી / સીઆરસી / યુઆરસી કો - ઓર્ડિ...

કોવીડ -૧૯ ના સંક્રમણને નિયત્રણમાં લેવા માટે માનવબળની સેવાઓ લેવા બાબત

  કોવીડ -૧૯ ના સંક્રમણને નિયત્રણમાં લેવા માટે માનવબળની સેવાઓ લેવા બાબત કોવીડ -૧૯ ના સંક્રમણને નિયત્રણમાં લેવા માટે માનવબળની સેવાઓ લેવા બાબત ...

કોવિડ - 19 પોઝિટિવ આવે તો શું કરશો ? ક્યા સાધનો જરૂરી ?

 કોવિડ - 19 પોઝિટિવ આવે તો શું કરશો ? ક્યા સાધનો જરૂરી ? મહત્વપૂર્ણ લિંક સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 1 EzIFE oximeter - ઓકિસજન અને ધબક...

કોવિડ - 19 ની પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખી આધારની કામગીરી બાબત મહત્વપૂર્ણ લેટર વાંચવા લાયક .

કોવિડ - 19 ની પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખી આધારની કામગીરી બાબત મહત્વપૂર્ણ લેટર વાંચવા લાયક . મહત્વપૂર્ણ લિંક. પરિપત્ર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો....

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા લેવા વર્ગ -૧ , વર્ગ -૨ અને વર્ગ -૩ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે તાલીમ લેનાર સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના તાલીમાર્થીઓને ખાસ પ્રોત્સાહન સહાય બાબત

 ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા લેવા વર્ગ -૧ , વર્ગ -૨ અને વર્ગ -૩ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે તાલીમ લેનાર સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે...