પેટ્રોલિયમ પેદાશોના સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ માટે શાળાના બાળકો માટે ઓનલાઇન માધ્યમ દ્વારા પેઇન્ટિંગ . નિબંધ લેખન અને ક્વિઝ અંગે saksham " National competition 20202021 નું આયોજન

વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનુ કે , પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલય . ભારત સરકાર , નવી દિલ્હીના તા . ૨૧/૦૧/૨૦૨૧ ના પત્ર અન્વયે પેટ્રો...