18 વર્ષ થી વધુ વયના તમામ વેક્સિનેશન માટે રજિસ્ટ્રેશન 28 એપ્રિલથી શરૂ થશે.

 18 વર્ષ થી વધુ વયના તમામ વેક્સિનેશન માટે રજિસ્ટ્રેશન 28 એપ્રિલથી શરૂ થશે. વેક્સિન ના રજિસ્ટ્રેશન માટે ના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.  મહત્વપૂર્ણ લિ...

ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચાલતા હોમ લર્નિંગ ના ધોરણ એક થી ધોરણ ૧૨ સુધીના પ્રથમ સત્ર તથા બીજા સત્રના તમામ વિડીયો એક જગ્યાએ જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક.

 ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચાલતા હોમ લર્નિંગ ના ધોરણ એક થી ધોરણ ૧૨ સુધીના પ્રથમ સત્ર તથા બીજા સત્રના તમામ વિડીયો એક જગ્યાએ જોવા માટે મહત્વપ...

નિદાન કસોટીમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેળવેલ ગુણ અધ્યયન નિષ્પત્તિ સાથે મુકાઈ ગયા

 નિદાન કસોટીમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેળવેલ ગુણ અધ્યયન નિષ્પત્તિ સાથે મુકાઈ ગયા.. મહત્વપૂર્ણ લિંક. રિપોર્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો. ર...

ગુજરાત રાજ્યના વિવિધ ગુજરાતી સમાચાર પત્રો તમે એક જ જગ્યાએ વાંચી શકશો.

ગુજરાત રાજ્યના વિવિધ ગુજરાતી સમાચાર પત્રો તમે એક જ જગ્યાએ વાંચી શકશો. મહત્વપૂર્ણ લિંક તમારે જે ન્યુઝ પેપર વાંચવુ હોય તેના નામ પર ક્લિક કરો એ...

કોનો ફોન કે મેસેજ આવ્યો એ જોવાની જરૂર નથી, નામ બોલશે આ એપ

 કોનો ફોન કે મેસેજ આવ્યો એ જોવાની જરૂર નથી, નામ બોલશે આ એપ મહત્વપૂર્ણ લિંક. એપ્લિકેશન-1 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો. એપ્લિકેશન-2 ડાઉનલો...