સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાતના ઇન્ફોર્મેશન વિભાગ દ્વારા બહાર પાડેલ પુસ્તકો

  સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાતના ઇન્ફોર્મેશન વિભાગ દ્વારા બહાર પાડેલ પુસ્તકો મહત્વપૂર્ણ લિંક. આદિવાસી સંસ્કૃતિ ...

ભારતના રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર દ્વારા સ્લોમોશન સ્ટાઈલમાં થઈ કળા, લોકોએ કહ્યું આ છે કુદરતનો કરિશ્મા

  ભારતના રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર દ્વારા સ્લોમોશન સ્ટાઈલમાં થઈ કળા, લોકોએ કહ્યું આ છે કુદરતનો કરિશ્મા મહત્વપૂર્ણ લિંક વિડિયો જોવા તથા સમાચાર વાંચ...

વેક્સિનેશન માટે રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક

  વેક્સિનેશન માટે રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક વેક્સિન ના રજિસ્ટ્રેશન માટે ના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.  મહત્વપૂર્ણ લિંક વેક્સિન ના રજિસ્...

ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચાલતા હોમ લર્નિંગ ના ધોરણ એક થી ધોરણ ૧૨ સુધીના પ્રથમ સત્ર તથા બીજા સત્રના તમામ વિડીયો એક જગ્યાએ જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક.

 ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચાલતા હોમ લર્નિંગ ના ધોરણ એક થી ધોરણ ૧૨ સુધીના પ્રથમ સત્ર તથા બીજા સત્રના તમામ વિડીયો એક જગ્યાએ જોવા માટે મહત્વપ...

નિદાન કસોટીમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેળવેલ ગુણ અધ્યયન નિષ્પત્તિ સાથે મુકાઈ ગયા

 નિદાન કસોટીમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેળવેલ ગુણ અધ્યયન નિષ્પત્તિ સાથે મુકાઈ ગયા.. મહત્વપૂર્ણ લિંક. સત્રાંત નિદાન કસોટી આધારિત સ્કૂલ રિપોર્ટ કા...