કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે અહીં વિવિધ પ્રકારના સમાચાર અંગે જુદી જુદી લિંક

કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે અહીં વિવિધ પ્રકારના સમાચાર અંગે જુદી જુદી લિંક અહીં ક્લિક કરો 
કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે અહીં વિવિધ પ્રકારના સમાચાર અંગે જુદી જુદી લિંક કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે અહીં વિવિધ પ્રકારના સમાચાર અંગે જુદી જુદી લિંક 


ગુજરાત રાજ્યમાં શિક્ષણ વિભાગ કેને કોઈ પણ ખાતામાં કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતા હોય તેવા તમામ સરકારી કર્મચારીઓ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં કામ કરતા શિક્ષકો અથવા તો સરકાર દ્વારા ચલાવતા જુદા જુદા નિગમો એટલે કે અર્થ સરકારી કર્મચારીઓ માટે તથા અન્ય તમામ કર્મચારીઓ માટે જુદા જુદા સમાચારોનું સંકલન કરી મુકવાનો પ્રયત્ન પ્રોજેક્ટ 3003 whatsapp ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવતો હોય છે અને તેની જુદી જુદી માહિતી માટે અહીં એક લિંક બનાવવામાં આવી છે અહીં કર્મચારીઓ માટે જુદા જુદા સમાચારો મુકવાનો અમે પ્રયાસ કરશો જેના આધારે તમારી તમામ કર્મચારીઓને રજાઓથી લઈને પગાર સુધીની તમામ માહિતીઓને અન્ય ચૂંટણી અંગેની પણ જુદી જુદી માહિતીઓના સમાચાર એક સાથે વાંચવા માટે અહીં ઉપયોગી લીંક મૂકવામાં આવી રહી છે જેના દ્વારા તમામ કર્મચારીઓએ આવી વિવિધ માહિતી whatsapp ના માધ્યમથી પોતાના મોબાઈલ ઉપર મેળવી શકે છે જેના માટે ગુજરાત રાજ્યના જુદા જુદા સંવર્ગના જુદા જુદા કર્મચારીઓ માટે પ્રોજેક્ટ ત્રણ સૂત્ર whatsapp ગ્રુપ બનાવવામાં આવી છે જેમાં એડ થઈ જવાથી તમામ કર્મચારીઓને સમાન અંતરે પોતાના ખાતાના અથવા તો અન્ય જુદા જુદા સમાચાર મળતા રહેશે અને આવી જુદી જુદી માહિતી સમયાંતરે whatsapp ગ્રુપના માધ્યમથી મળતી રહેશે તો જે મિત્રો પ્રોજેક્ટ 313 whatsapp ગ્રુપમાં નથી જોડાયા તેવા તમામ કર્મચારીઓ સુધી આવી મેસેજ પહોંચાડજો અને એ ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ અને અન્ય તમામ વિભાગના કર્ મચારીઓની પ્રોજેક્ટ 303 whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઈ જવાની સલાહ આપી શકો છો તો આવી ઉપયોગી માહિતી ચૂંટણીને લગતી માહિતી પગારને લગતી માહિતી રજાઓને લગતી જુદી જુદી માહિતી અથવા તો હાલમાં ચાલતા અવનવા જુદા જુદા સમાચારોની માહિતી પ્રોજેક્ટ 303 whatsapp ગ્રુપમાં મૂકવાના અમે પ્રયાસ કરીશું જેના દ્વારા તમને તમારા પોતાના મોબાઈલમાં પોતાના whatsapp માં આવા જુદા જુદા સમાચારો ખાસ કરીને મળી રહેશે આવી ઉપયોગી માહિતી અન્ય લોકો સુધી પણ પહોંચાડવા અમે વિનંતી કરીએ છીએ 


કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે અહીં વિવિધ પ્રકારના સમાચાર અંગે જુદી જુદી લિંક 
કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે અહીં વિવિધ પ્રકારના સમાચાર અંગે જુદી જુદી લિંક Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR