પેટ્રોલિયમ પેદાશોના સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ માટે શાળાના બાળકો માટે ઓનલાઇન માધ્યમ દ્વારા પેઇન્ટિંગ . નિબંધ લેખન અને ક્વિઝ અંગે saksham " National competition 20202021 નું આયોજન

વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનુ કે , પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલય . ભારત સરકાર , નવી દિલ્હીના તા . ૨૧/૦૧/૨૦૨૧ ના પત્ર અન્વયે પેટ્રોલિયમ પેદાશોના સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ માટે શાળાના બાળકો માટે ઓનલાઇન માધ્યમ દ્વારા પેઇન્ટિંગ . નિબંધ લેખન અને ક્વિઝ અંગે saksham " National competition 20202021 નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે . ઉકત સ્પર્ધામાં શાળાના બાળકો માટે શ્રેણી પ્રમાણે ઇનામો આપવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે . તો આ અંગે આપના તાબા હેઠળની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓને જરૂરી સૂચના આપવા આથી જણાવવામાં આવે છે . બિડાણઃ- ઉપર મુજબ

https://www.techvechpro.com/2021/02/Chitra-spardha.htmlપેટ્રોલિયમ પેદાશોના સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ માટે શાળાના બાળકો માટે ઓનલાઇન માધ્યમ દ્વારા પેઇન્ટિંગ . નિબંધ લેખન અને ક્વિઝ અંગે saksham " National competition 20202021 નું આયોજન

પેટ્રોલિયમ પેદાશોના સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ માટે શાળાના બાળકો માટે ઓનલાઇન માધ્યમ દ્વારા પેઇન્ટિંગ . નિબંધ લેખન અને ક્વિઝ અંગે saksham " National competition 20202021 નું આયોજન Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR