જમીન માપો મોબાઈલ થી સાવ સરળ રીતે એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી લીંક

 જમીન માપો મોબાઈલ થી સાવ સરળ રીતે એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી લીંક
મહત્વપૂર્ણ લિંક

જમીન માપો મોબાઈલ થી સાવ સરળ રીતે એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરોજમીન માપો મોબાઈલ થી સાવ સરળ રીતે એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી લીંક


https://www.techvechpro.com/2022/05/Jamin-mapani-mate-app.html


જમીન માપો મોબાઈલ થી સાવ સરળ રીતે એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી લીંકઅચાનક તમારી કોઈપણ જગ્યાએ જવાનું થાય અને જમીન માપવાની થતી હોય અને તમારી પાસે કોઈ મીટર ટેપ પર ટેપ કચેરી છતાં જમીન ન આપ્યું હોય તો કઈ રીતે માપી શકાય અંદાજ જ પાણી માપવા માટે ઉપયોગી એપ્લિકેશન તમારા મોબાઈલની મદદથી જ જમીન ની લંબાઈ પહોળાઈ તમે માપી શકો છો અને અંદાજ કાઢી શકો છો કોઈ વસ્તુ ન હોવાના કારણે મુંઝવણમાં મુકાઇ જતા હોય છે અને ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ આવી જતા હોય છે પણ મોબાઈલ એવી વસ્તુ છે કે તેનાથી ઘણું બધું કામ થઈ શકતા હોય છે અમે પ્રોજેક્ટ એટલા માટે ચલાવતા હોઈએ છીએ કે લોકોની મદદ થાય લોકોને કોઇ મૂંઝવણ હોય તો તે દૂર કરી શકાય ઓનલાઇન જુદી-જુદી માહિતી મૂકી શકાય તે માટે પ્રોજેક્ટ ગ્રુપ બનાવ્યું છે તેમાં તમામ મિત્રો જોડે જમવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ તમે કોઈપણ જગ્યાએ બહાર ગયા હોય મકાન જોવાનું થાય ખેતર જોવાનું થાય બાગ બગીચા માં ગયા અને લંબાયો મળી જાય તો એપ્લિકેશનની મદદથી તમે એક છેડાથી બીજા છેડા સુધીની લંબાઈ પણ જાણી શકો છો અને તેનું માપ કાઢી શકો છો તો ઉપયોગી માહિતી અને પ્રોજેક્ટર whatsapp ગ્રુપમાં મૂકતા હોઈએ છીએ અને તમામ પ્રકારની ઉપયોગિતા માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ તમે ગમે ત્યારે ગમે તે જગ્યાએ લઈ જમીન માપણી કરવી હોય ખેતરમાં હોય તમારે કોઈ મકાનનો પ્લોટ નંબર લેવાનું હોય તો જોવા જ હોય કોઈ જગ્યાએ તમે દુકાન બંધ હતી અને દુકાનનો પ્લોટ ની જગ્યા જોઇતી હોય અને તેની માપણી કરવી હોય તો તેના માટે તમારે કોઇ વસ્તુની જરૂર નહિ પડે તમારે તેની અંદાજિત લંબાઈ-પહોળાઈ તમે જાણી શકશો નહિ તેનું માફ કરી શકશો માટે આવી ઉપયોગી માહિતી વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે તો તમે કોઈ કંપનીના કામે ગયા હોય તો કોઈ મજૂરીકામ કરતા હોય તો તમે તેને મજૂરીનું વળતર ચુકવવું હોય તેની લંબાઈ-પહોળાઈ જાણવું હોય તો ખાડો ખોદવાનું આવ્યો હોય તો તમારી એટલી બબીતા નો અંદાજ કાઢવો હોય તો તમે કરી શકો છો માટે આવી ઉપયોગી એપ્લિકેશન પ્રોજેક્ટર whatsapp મૂકતા હોઈએ છીએ અને લોકોને ઉપયોગી થવા માટે આવી એપ્લિકેશન અને વારંવાર મૂકવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ વધુમાં વધુ લોકો સુધી આવી માહિતી કચેરી અને વધુમાં વધુ લોકો આવી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા થાય તે માટેની માહિતી માટે પ્રોજેક્ટ અને મિત્રોને પણ જોડવા માટે પ્રયાસ કરજો જમીન માપણી માટેની જમીન લંબાઈ-પહોળાઈ જમીનનું ક્ષેત્રફળ માટે માફ કરવા માટે ઉપયોગી એપ્લિકેશન વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ 


જમીન માપો મોબાઈલ થી સાવ સરળ રીતે એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી લીંક

જમીન માપો મોબાઈલ થી સાવ સરળ રીતે એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી લીંક Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR