૫ અને ૬ વચ્ચે એવી કોઈ ગાણિતિક સજ્ઞા કે સંકેત મુકીએ કે નવી બનનારી સંખ્યા ૫ કરતા મોટી અને ૬ કરતા નાની હોય?

અને ૬ વચ્ચે એવી કોઈ ગાણિતિક સજ્ઞા કે સંકેત મુકીએ કે નવી બનનારી સંખ્યા ૫ કરતા મોટી અને ૬ કરતા નાની હોય?

જવાબ :- ૫.૬


બંને સંખ્યા વચ્ચે . (પોઇન્ટ) મુકવાનો છે  


મહત્વપૂર્ણ લિંક


પ્રશ્ન જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો અને ૬ વચ્ચે એવી કોઈ ગાણિતિક સજ્ઞા કે સંકેત મુકીએ કે નવી બનનારી સંખ્યા ૫ કરતા મોટી અને ૬ કરતા નાની હોય?


તમામ મિત્રો માટે અહીં સરસ મજાનું ગણિત કોયડો મૂકવામાં આવે છે ઘણા બધા લોકોને જુદી જુદી જાતના કોયડા ઉકેલવા નો શોખ હોય છે લોકોને સરસ મજાના મૂકવામાં આવ્યો છે કે જેમાં તમે પાંચ અને છ ની વચ્ચે એવી કોઈ ચિહ્ન મુકવાનો છે જે પાંચ કરતો નાનું ના થવું જોઈએ ને છ કરતાં મોટું ના થવું જોઈએ હવે તમારા માટે મૂંઝવણ સ્વરૂપે ખરેખર કેવી સંખ્યા ગણિતમાં ઘણા બધા છે અને તેનો ઉપયોગ કરતા હશો સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર હાત બરાબર કોઈપણ ચીજનો ઉપયોગ કરી શકો છો વઘાસ બહુ અગત્યની મહત્વપૂર્ણ બાબત છે કે તમારી સંખ્યા પાંચ તો નાની ના બનવું જોઈએ અને છ કરતાં મોટી ન થવી જોઈએ હવે બહુ જ ખાસ અગત્યની બાબત હોવાથી નાના બાળકો માટે તો આ મુશ્કેલ સવાલ તમને લાગશે પણ ખરેખર ખૂબ જ સહેલો અને સરળ તમામ વિદ્યાર્થીઓને તેમના વાલીઓ તથા આસપાસમાં દરેક મિત્રોને આવા ફોટા મોકલો અને ખરેખર મજા આવશે તમે જવાબ જોઈએ છે ત્યારે સાવ સહેલો જવાબ હતો ખરેખર ખૂબ જ સરળ અને વિદ્યાર્થી ને મજા આવે એવો ફોટો છે આવા ઘોડાઓ માટે અમારા whatsapp માં રહેજો અને કાયમ દરરોજ જમ્યા જુદા જુદા ખવડાવતા હોઈએ છીએ એ તમે જોયું અને તેના ઉકેલ મેળવતા તમામ મિત્રો સુધી એકડા મોકલો અને ગણિતમાં વિદ્યાર્થીને રસ પડે તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ વિદ્યાર્થીઓને ગણિત ને ત્યારે જ રસ પડે છે જ્યારે તેમને આવા ઘોડાઓ ઉકેલવામાં અને એનો આનંદ આવતો હોય છે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ કરી લેશે તો ખરેખર એના આનંદનો પાર નહીં કેમ કે સામને જ જરૂર છે એટલે તરત તેનો જવાબ તમને મળી જશે વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે ગણિતમાં રસ પડતો થશે બીજા વિષયો ધીરે ધીરે સરળતાથી શીખી શકશે ગુજરાતી સમાજીક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી હિન્દી અંગ્રેજી સંસ્કૃત આવા વિષયો તૈયારી કરીને શિખી શકાતા હોય છે અગણિત હોય તેમને ચોક્કસ પ્રકારની મગજ શક્તિ બુદ્ધિ શક્તિ તાર્કિક વિચાર શક્તિ આવી જતી હોય છે માટે અમારા whatsapp ગ્રુપ માંથી ઘોડા મૂકવામાં આવે છે તો તેમાં જોડાયેલા રહો અને આવા ગણિત તમારા વિવિધ મિત્રો સુધી પહોંચાડવા માટે વિનંતી છે ખાસ વાત યાદ જે નિયમ લખાય તે નિયમ ને બહાર જવાનું નહીં નિયમમાં રહીને જવાબ આપ તો તમને ચોક્કસ સફળતા મળશે અને તરત જવાબ નહીં જોવાનો ઘણો પ્રયત્ન કરો છતાં પણ ન આવડે તો સાથે મેં જવાબ પણ મૂકતા જોઈએ છીએ તેમાં જવાબ જોઈ લેવાનો ઓટોમેટીક હવે પછીના આવતા ઘોડા નો જવાબ મને આવડતો જશે 


 અને ૬ વચ્ચે એવી કોઈ ગાણિતિક સજ્ઞા કે સંકેત મુકીએ કે નવી બનનારી સંખ્યા ૫ કરતા મોટી અને ૬ કરતા નાની હોય

જવાબ :- ૫.૬


બંને સંખ્યા વચ્ચે . (પોઇન્ટ) મુકવાનો છે  


https://www.techvechpro.com/2021/09/ganit-vigyan-koyada-ukel-ramat.html

https://www.techvechpro.com/2021/09/ganit-vigyan-koyada-ukel-ramat.htmlતમામ વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓ ને વિનંતી કે ઘણી તો જેટલા પણ વિદ્યાર્થી અને વાલીઓ રસ છે એ તમામ વાગ્યા સુધી અમારી સોસાયટીમાં તમારા પરિવારમાં તમારા બાળપણના જે વિદ્યાર્થી સાથે ભણતા હતા ત્યારે તમે ફરવા જાવ અને સાચી હોય તેવા નાનપણના પણ ત્યાં બધા વિદ્યાર્થીઓને તમારા પુરાના મિત્રો સાથે જોડાયેલા રહેજો


 અને ૬ વચ્ચે એવી કોઈ ગાણિતિક સજ્ઞા કે સંકેત મુકીએ કે નવી બનનારી સંખ્યા ૫ કરતા મોટી અને ૬ કરતા નાની હોય?


૫ અને ૬ વચ્ચે એવી કોઈ ગાણિતિક સજ્ઞા કે સંકેત મુકીએ કે નવી બનનારી સંખ્યા ૫ કરતા મોટી અને ૬ કરતા નાની હોય? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR